ỦY BAN NHÂN DÂN

CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND HUYỆN (27/08/2013 12:00 AM)

Cơ cấu tổ chức UBND huyện Sông Hinh Tổ chức bộ máy của Uỷ ban nhân dân huyện Sông Hinh ...Cơ cấu tổ chức:

Tổ chức bộ máy của Uỷ ban nhân dân huyện Sông Hinh gồm:

* Lãnh đạo UBND huyện gồm: 01 Chủ tịch và 03 phó Chủ tịch

 

Chủ tịch UBND Huyện
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
Đ/c KSOR Y PHUN Đ/c ĐINH NGỌC DẠN  
     
Phó Chủ tịch UBND Huyện Phó Chủ tịch UBND Huyện  

 
* Các phòng ban trực thuộc của huyện: 13 phòng ban:

+ Văn phòng UBND huyện Sông Hinh;

+ Phòng Nội vụ huyện;

+ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;

+ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện;

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

+ Phòng Y tế huyện;

+ Phòng Tư pháp huyện;

+ Thanh tra huyện;

+ Phòng Văn Hóa Thông tin ;

+ Phòng Dân tộc.

* Các cơ quan sự nghiệp thuộc của huyện:

+ Đài truyền thanh;

+ Trung tâm Văn hoa thông tin;

+ Văn phòng ĐKQSDĐ;

+ Đội quản lý ĐT&MT huyện;

+ Ban CTBTHT&TĐC;

+ Ban QL CÁC CTĐT&XDCB;

+ Ban quản lý dự án lâm nghiệp;

+ Trung tâm dạy nghề.

Sơ đồ tổ chức:

Ảnh: Sơ đồ tổ chứcVị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chính Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục Tin từ các Xã - Thị trấn
Thông tin chỉ đạo điều hành