TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.(27/10/2016 12:00 AM)

UBND huyện Sông Hinh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 492 ngày 28/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46 ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.Theo đó, UBND huyện đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức ở các cấp, các ngành và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và từng bước loại trừ các nhân tố, điều kiện làm nãy sinh tình hình phức tạp về an ninh, trật tự . Giữ vững ổn định chính trị - xã hội; bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.Ngọc Cường

Vị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chính Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục Tin từ các Xã - Thị trấn
Thông tin chỉ đạo điều hành