TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ(28/11/2016 12:00 AM)

UBND huyện vừa ban hành kế hoạch số 165 triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Theo kế hoạch, 6 nội dung cần triển khai thực hiện bao gồm: Tiếp tục triển khai học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xác định mục tiêu trọng tâm của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, hoạt động của cơ quan, đơn vị; Đổi mới phong cách, tác phong, nâng cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, công chức, viên chức là người đứng đầu các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; Tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy và học tập, giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, thanh thiếu niên và nhi đồng theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung của Chỉ thị 27 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Phải kết hợp chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, các phong trào thi đua đang triển khai trong cơ quan, đơn vị, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của toàn huyện. Đồng thời đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện.Vị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chính Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục Tin từ các Xã - Thị trấn
Thông tin chỉ đạo điều hành