THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Xem tất cả

MỤC TIN NÀY CHƯA CÓ THÔNG TIN!

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Xem tất cả

CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG UBND HUYỆN SÔNG HINH

Lĩnh vực và Nguyên tắc chung về hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và cơ quan có liên quan ...

xem tiếp


Công tác Cải cách hành chính Quí I

Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP, các cơ quan đơn vị xác định được trách nhiệm của mình về quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế kinh phí để đảm bảo thực tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện công khai dân chủ về tài chính của đơn vị từ đó tạo được niềm tin trong đội ngũ cán bộ công chức, trách nhiệm và hiệu quả công việc ngày càng được lên. ...

xem tiếp


ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN

Xem tất cả

Công trình thuỷ điện và hồ Sông Hinh

Công trình thuỷ điện và hồ Sông Hinh nằm trên phạm vi hai xã Đức Bình Đông và Sông Hinh thuộc huyện Sông Hinh. ...

xem tiếp


NỘI DUNG CÔNG KHAI

Xem tất cả

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Xem tất cả

MỤC TIN NÀY CHƯA CÓ THÔNG TIN!

THÔNG BÁO

Xem tất cả

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Xem tất cả

MỤC TIN NÀY CHƯA CÓ THÔNG TIN!

THƯ VIỆN ẢNH

Xem tất cả

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ

Vị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chánh Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục
Tin chỉ đạo điều hành