Niên Giám Thống Kê Ngành Nông Nghiệp

DIỆN TÍCH ĐẤT PHÂN THEO LOẠI ĐẤT VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT

Tải xuống


GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Tải xuống


MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRANG TRẠI

Tải xuống


DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG

Tải xuống


DIỆN TÍCH - NĂNG SUẤT - SẢN LƯỢNG MỘT SỐ CÂY NÔNG NGHIỆP VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP

Tải xuống


THỐNG KÊ MỘT SỐ GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP KHÁC

Tải xuống


Page : 1

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ

Vị trí địa lý Lịch sử văn hóa Kinh tế - Xã hội Bản đồ hành chánh Tiểm năng đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân
Kinh tế Xã hội An ninh Quốc phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nông lâm nghiệp Khoa học - Giáo dục
Tin chỉ đạo điều hành