• :
  • :
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021)
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ GIÁM HỘ

 QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIÁM HỘ

          QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIÁM HỘ

1. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi?

- Người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự có các nghĩa vụ sau đây:

+ Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ;

+Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự;

+Quản lý tài sản của người được giám hộ;

+ Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

- Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có nghĩa vụ theo quyết định của Tòa án trong số các nghĩa vụ quy định tại điểm 1 nêu trên.

2.Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có nghĩa vụ theo quyết định của Tòa án trong số các nghĩa vụ quy định tại điểm 1 nêu trên. xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. định trên, Tòa án chỉ định người giám hộ hoặc đề nghị một hi tham gia vào các giao dịch dân sự không?

Theo quy định tại Điều 57 Bộ luật dân sự năm 2015 thì chị B với tư cách là người giám hộ đương nhiên của anh D là chồng, vì anh D mất năng lực hành vi dân sự do bị tâm thần không thể nhận thức được sẽ có các nghĩa vụ sau đây:

- Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ;

- Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự;

- Quản lý tài sản của người được giám hộ;

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trong thời gian làm người giám hộ cho chồng, chị B cũng có quyền đại diện cho anh D khi tham gia vào các giao dịch dân sự.

3. Ch chiếu với quy định nêu trên, trong thời gian làm người giám hộ cho chồng, chị B cũng có quyền đại diện cho anh D khi tham gia vào các giao dịch dân sự.sự do bị tâm thần không thể nhận thức được sẽ có các nghĩa vụ sau đây:người giám hộ hoặc đề nghị một  anh Q thì chị T mới có quyền bán. Mặc dù vậy, chị T vẫn quyết định bán tài sản này cho ông S là hàng xóm. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi của chị T có được coi là đúng pháp luật hay không?

Theo Điều 67 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định người giám hộ có các quyền sau đây:

- Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ;

- Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ;

- Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Đối chiếu với quy định nêu trên, khi chị T là người giám hộ đương nhiên của anh Q thì chị cũng có quyền sử dụng tài sản của anh Q để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu cần thiết của anh Q. Việc chị T quyết định bán một phần tài sản là quyền sử dụng đất mà anh Q được thừa kế của cha mẹ để chữa bệnh cho anh là vì mục đích của anh Q. Do đó hành vi của chị T được coi là đúng pháp luật. Việc họ hàng anh Q phản đối với lý do tài sản là của anh Q, chỉ khi nào được sự đồng ý của anh Q thì chị T mới có quyền bán là không đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

4. Vi chiếu với quy địncho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và giao dịch dân sự khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có phải hỏi ý kiến của người giám sát việc giám hộ không?

Tại khoản 1 Điều 59 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình; được thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người được giám hộ vì lợi ích của người được giám hộ.

Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và giao dịch dân sự khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.

Người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác. Các giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ có liên quan đến tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ và có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.

5. Ông B là chộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác. Các giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ có liên quan đến tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện v

Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 60 Bộ luật dân sự quy định người giám hộ được thay đổi trong các trường hợp sau đây:

- Người giám hộ không còn đủ các điều kiện quy định tại Điều 49, Điều 50 của Bộ luật Dân sự;

- Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, mất năng lực hành vi dân sự, mất tích; pháp nhân làm giám hộ chấm dứt tồn tại;

- Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ;

- Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ.

Trường hợp thay đổi người giám hộ đương nhiên thì những người được quy định tại Điều 52 và Điều 53 của Bộ luật Dân sự năm 2015 là người giám hộ đương nhiên; nếu không có người giám hộ đương nhiên thì việc cử, chỉ định người giám hộ được thực hiện theo quy định tại Điều 54 của Bộ luật Dân sự.

6. Xin hãy cho biết pháp luật quy định trường hợp nào được chuyển giao việc giám hộ?

Theo quy định tại Điều 61 Bộ luật dân sự năm 2015 thì chuyển giao việc giám hộ được thực hiện trong những trường hợp sau:

- Khi thay đổi người giám hộ thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có người giám hộ mới, người đã thực hiện việc giám hộ phải chuyển giao giám hộ cho người thay thế mình.

- Việc chuyển giao giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do chuyển giao và tình trạng tài sản, vấn đề khác có liên quan của người được giám hộ tại thời điểm chuyển giao. C