UBND huyện Sông Hinh vừa tổ chức hội nghị tập huấn số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Dự tập huấn có lãnh đạo, công chức hộ tịch, tư pháp các xã, thị trấn; viên chức văn thư lưu trữ các cơ quan, đơn vị; ...