• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, thế trận lòng dân vững chắc!

            Sức mạnh quân sự quốc gia được tạo ra từ các tiềm lực kinh tế, xã hội, chính trị - tinh thần, khoa học - công nghệ và quân sự. Trong đó, tiềm lực chính trị - tinh thần có vai trò quan trọng, là “linh hồn” và chất keo “kết dính” để huy động và nhân lên sức mạnh của các tiềm lực khác. Có thể hiểu, Tiềm lực chính trị - tinh thần là tổng thể các yếu tố: Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH) và các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức lực lượng quần chúng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung thống nhất của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để tổ chức, xây dựng KVPT địa phương vững chắc. "Thế trận lòng dân" là một bộ phận của tiềm lực chính trị - tinh thần; là thế trận dựa vào nhân dân, được nhân dân ủng hộ, che chở giúp đỡ; đồng thời, huy động và khai thác tiềm lực to lớn từ nhân dân, sức mạnh vô địch của nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù trong thời bình và khi xảy ra chiến tranh. Thế trận này gắn kết chặt chẽ với thế trận chiến tranh nhân dân, yếu tố đặc biệt quan trọng tạo điều kiện cơ bản cho lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân bám trụ, cơ động đánh địch, bảo vệ địa phương, đất nước. Điều này đã được V.I.Lê-nin khẳng định: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường”(1) và Lịch sử Việt Nam đã chứng minh, nhờ có hệ tư tưởng đúng đắn, có niềm tin, ý chí quyết tâm, hệ thống giá trị văn hóa tinh thần giàu bản sắc, nhân văn…, nên dù có tiềm lực kinh tế chưa mạnh, khoa học - công nghệ chưa phát triển…, Việt Nam đã chiến thắng nhiều kẻ thù xâm lược có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn rất nhiều.

Hội nghị Học tập, quán triệt các quy định của Đảng

             Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, giá trị và tầm quan trọng của tiềm lực chính trị tinh thần. Với phương châm: “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là nguyên tắc xương sống, quyết định mọi thắng lợi. Trong những năm qua, Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của huyện để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần vững mạnh nhằm tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể để tăng cường sự giám sát của nhân dân với Đảng và Chính quyền, đồng thời phát huy vai  trò là nòng cốt của lực lượng công an, quân sự địa phương. Đặc biệt, đã bám sát và cương quyết việc thực hiện việc tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ea Ly đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… 

HĐND xã tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua các vấn đề phát triển - kinh tế - xã hội tại địa phương

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn, buôn đã tích cực quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần “thế trận lòng dân”; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, 10 năm qua đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho trên 145 đối tượng 4 cấp xã. Duy  trì bếp ăn miễn phí dòng dã suốt 3 tháng để phục vụ người dân cách ly covid-19; Huy động hàng ngàn suất quà thăm hỏi, động viên gia đình khó khăn trong các dịp lễ tết, vận động xây dựng vài chục căn nhà cho người nghèo; hỗ trợ khắc phục thiên tai, bão lũ; hỗ trợ cây trồng, vật nuôi cho nhân dân…nhằm xóa đố giảm nghèo; đưa vào quy chế đối thoại định kỳ, tiếp công dân định kỳ 2 lần/ tháng; tiếp xúc, đối thoại với nhân dân giải quyết các vấn đề thắc mắc của nhân dân, khiến nhân dân đồng tình, ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền. Chăm lo xây dựng đời sống phục vụ nhân dân như phủ sóng điện chiếu sáng, phủ sóng nước sạch, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần của nhân dân...Từ đó, Tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân về nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền QPTD vững mạnh toàn diện và bảo vệ Tổ quốc tại địa phương.

CLB hát then biểu diễn tại Lễ ra mắt CLC liên thế hệ tự giúp nhau của thôn Tân Lập

Từ những Tiềm lực chính trị - tinh thần ở địa phương ngày càng được nâng cao, củng cố vững chắc. nhân dân nhận thức đầy đủ, tin tưởng và kiên định với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” luôn là mục tiêu nhất quán của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo nên sự đồng thuận về mặt chính trị - tinh thần trong xã hội. Nhân dân tin tưởng vào  quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả của Đảng; Cảm nhận được vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Từ đó, Mỗi người dân tự có ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Nhân dân và Bộ đội cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh trong hoạt động dân vận tại xã Ea Ly

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lợi dụng không gian mạng xã hội, một số cá nhân công khai phê phán, bác bỏ, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối đổi mới của Đảng, hòng làm giảm lòng tin của nhân dân vào đường lối chính trị của Đảng, gây chia rẽ về tư tưởng chính trị trong xã hội, suy giảm sức mạnh chính trị - tinh thần của nhân dân, lực lượng quân đội trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc nói chung, tiềm lực chính trị - tinh thần trong sức mạnh quân sự Việt Nam nói riêng. “Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ”. Bên cạnh đó, “tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp”. Chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng làm giảm sút trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ với đất nước, với cộng đồng.

Trong thời gian tới, để tăng cường tiềm lực chính trị - tinh thần, thế trận lòng dân tại địa phương nhằm góp phần xây dựng sức mạnh quân sự Việt Nam trong thời gian tới, Đảng ủy xã Ea Ly tiếp tục:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng và nhân dân về vị trí, vai trò của tiềm lực chính trị - tinh thần, thế trận lòng dân. Đây là giải pháp tiền đề tạo sự thống nhất nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

- Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ.

- Tập trung xây dựng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và hội đoàn thể; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang.

- Kiên quyết đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” quân đội; kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân của các thế lực thù địch.

- Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng kết hợp với giáo dục quốc phòng - an ninh sâu rộng trong toàn xã hội.

- Giáo dục, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Qua đó, tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới. Tăng cường đồng thuận xã hội, tạo nền tảng tinh thần vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường tiềm lực chính trị - tinh thần với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo lập cơ sở vật chất vững chắc của sức mạnh tinh thần Việt Nam. Kết hợp đề cao pháp luật với thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, đoàn kết cộng đồng, tinh thần nhân văn, nhân đạo, khơi dậy khát vọng vươn lên. Xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức một cách toàn diện ở gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang để văn hóa thực sự là động lực, đột phá phát triển các tiềm lực khác trong sức mạnh quân sự quốc gia./.

                                                                                                                                                                                               THU  HÀ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 42
Hôm qua : 301
Tháng 03 : 343
Năm 2024 : 28.472