• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN SÔNG HINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 2964/2022/QĐ-UBND

            Sông Hinh, ngày 14 tháng 10 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Hinh

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG HINH

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ cức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy pháp pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy pháp pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Hinh tại Tờ trình số 18/TTr-PVHTT ngày 05 tháng 10 năm 2022;

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Hinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2022 và thay thế Quyết định số 1552/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 10 năm 2017 của UBND huyện Sông Hinh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Sở VHTT&DL tỉnh;

- Sở TT&TT tỉnh;

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Cổng thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT, PVH&TT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đinh Ngọc Dạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN SÔNG HINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Hinh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2964/2022/QĐ-UBND ngày 14/10/2022

 của Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh)

 

 

 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Hinh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và báo chí, xuất bản, in và phát hành, phát thanh, thông tin điện tử, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn huyện Sông Hinh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

1.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; chuyển đổi số (gọi tắt là thông tin, truyền thông) trung hạn và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và thông tin, truyền thông. Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

1.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và thông tin, truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo phân công.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

3. Lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo

3.1. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng và hướng dẫn xét tặng danh hiệu gia đình, thôn, buôn, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; đô thị văn minh; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể; quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát huy giá trị tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

3.2. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về lễ hội, kinh doanh dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ vũ trường, hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

3.3. Tiếp nhận và có văn bản trả lời đối với thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện của thư viện xã, thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có trụ sở trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3.4. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện); các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn huyện.

4. Lĩnh vực báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; chuyển đổi số

4.1. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

4.2. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

4.3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.

4.4. Giúp Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống thông tin cơ sở; hệ thống truyền thanh cấp xã, truyền thanh - truyền hình huyện; tổ chức cung cấp thông tin và quản lý nội dung thông tin cơ sở trên địa bàn huyện.

4.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

4.6. Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

4.7. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các điểm phục vụ bưu chính, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm photocopy trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

5. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn huyện thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và thông tin, truyền thông theo quy định của pháp luật.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và thông tin, truyền thông trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

7. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

8. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

9. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo; về thông tin và truyền thông theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

10. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

11. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

          Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

          1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Hinh có Trưởng phòng, phó trưởng phòng và công chức thực hiện công tác chuyên môn.

          1.1. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

          1.2. Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được Trưởng phòng phân công.

          1.3. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, niễm nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đổi với Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định và theo quy định của pháp luật.

          2. Việc bố trí công tác đối với công chức chuyên môn của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn, đảm bảo yêu cầu phẩm chất, trình độ năng lực của công chức.

Điều 4. Biên chế

          Biên chế công chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng số biên chế công chức của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 5. Trách nhiệm thi hành

          1. Trên cơ sở biên chế được giao, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm bố trí công chức phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch, tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

          2. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Phòng Nội vụ huyện đề xuất, trình UBND huyện xem xét, quyết định./.

 

 

 

 

 

PEOPLE'S COMMITTEE

SONG HINH DISTRICT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

 

Number: 2964/2022/QD-UBND

            Hinh Song, day 14 October2022

 

 

DECISION

Board Regulations on functions, tasks, powers and structure

Organization of the Department of Culture and Information of Song Hinh district

 

 

PEOPLE'S COMMITTEE OF SONG HINH DISTRICT

 

Pursuant to the Law on organization of local government dated June 19, 2015;

Pursuant Pursuant Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22 /November 2019;

Pursuant Pursuant to the Law on Promulgation of Legal Documents dated June 22, 2015; Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Promulgation of Legal Documents dated June 18, 2020;

Pursuant to Decree No. 34/2016/ND-CP dated May 14, 2016 of the Government detailing a number of articles and measures to implement the Law on Promulgation of Legal Documents; Decree No. 154/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 34/2016/ND-CP dated May 14, 2016 of the Government Regulating spending detailing a number of articles and measures to implement the Law on Promulgation of Legal Documents;

Pursuant to Decree No. 108/2020/ND-CP dated September 14, 2020 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 37/2014/ND-CP dated May 5, 2014 of the Government Regulations Determine the organization of specialized agencies under the People's Committees of districts, towns, provincial cities, and centrally run cities;

Pursuant to Circular No. 08/2021/TT-BVHTTDL dated September 8, 2021 of the Ministry of Culture, Sports and Tourism Guiding the functions, tasks and powers of the Department of Culture, Sports and Tourism, Department of Culture, Sports and Tourism, Department of Culture, Sports and Tourism. Culture, Sports, Department of Tourism under the Provincial People's Committee; Department of Culture and Information under the District People's Committee;

Pursuant to Circular No. 11/2022/TT-BTTTT dated July 29, 2022 of the Ministry of Information and Communications Guiding the functions, tasks, and powers of the Department of Information and Communications under the Provincial People's Committee, Department of Culture and Information under the District People's Committee;

According to the request of the Head of the Culture and Village Departmentg Song Hinh district news in Report No. 18/TTr-PVHTT day 05 month 10 year 2022;

 

 

 

DECISION:

Article 1. Issued together with this Decision Regulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Department of Culture and Information of Song Hinh district< /span>.

Article 2. This Decision takes effect from 22 month 10 2022 and replace Decision No. 1552/QD-UBND, dated 13 month 10 years 2017 of Song Hinh District People's Committee on Regulations on functions, tasks, powers and organizational structure function of the District Department of Culture and Information.

Article 3. Chief of Office of the People's Council - District People's Committee, Head of the Culture and Information Department, Head of the District Internal Affairs Department, Head Relevant agencies and Chairman of People's Committees of communes and towns are responsible for implementing this Decision./.

 

Recipients:

- As dArticle 3;

- Provincial Department of Culture, Sports & Tourism;

- Provincial Department of Information & Communications;

- Standing District Party Committee;

- Standing member of the District People's Council;

Chairman, Vice Chairman of the District People's Committee;

- District agencies, departments, branches and organizations;

- People's Committees of communes and towns;

- Portal district electronic information;

- Save: VT, PVH&TT.

TM. PEOPLE'S COMMITTEE

CHAIRPERSON

 

 

 

 

 

Dinh Ngoc Dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEOPLE'S COMMITTEE

SONG HINH DISTRICT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

 

 

 

 

RULE DEFINITION

Functions, tasks, powers and organizational structure

of the Department of Culture and Information of Song Hinh district

(Issued together with Decision No. 2964/2022/QD-UBND dated October 14, 2022

 of Song Hinh District People's Committee)

 

 

 

Chapter I

POSITION, FUNCTIONS, DUTIES AND POWERS

 

Article 1. Position and function

1. District Culture and Information Department Song Hinh is a specialized agency under the District People's Committee, with< /span>perform a number of tasks and rights limited according to the authorization of the District People's Committee and according to the provisions of law and press, publishing, printing and distribution, radio, electronic information electronics, basic information, foreign information, postal, telecommunications, information technology, digital transformation in Song Hinh district and advertising,advising and assisting the District People's Committee in performing state management functions on: Culture, family, physical education, sports, tourism function

2. The District Department of Culture and Information has legal status, has its own seal and account; Subject to the direction and management of the organization, job positions, civil servant payroll, civil servant rank structure and work of the District People's Committee, and at the same time subject to the direction, inspection and guidance on professional matters. Professional subjects of the Department of Culture, Sports and TourismDepartment of Information and Communications province.

Article 2Duties and powers

1.Submitted to the District People's Committee, Chairman of the District People's Committee

1.1. Submit to the District People's Committee a draft decision; planning and development plans for culture, family, physical education, sports, tourism, advertising and press; publishing, printing and distribution; broadcasting; electronic information; background information; foreign affairs information; Postal; telecommunication; information technology; digital transformation (referred to as information and communication) medium term and annual; Projects and programs to develop culture, family, physical education, sports, tourism, advertising and information and communication. CPrograms and measures to organize the implementation of state administrative reform tasks in the field of state management assigned .; draft document specifying the functions, tasks, powers and organizational structure of the district's Department of Culture and Information

1.2. Submit to the Chairman of the District People's Committee draft documents in the fields of culture, family, and sports education, sports, tourism, advertising and information, communication under the promulgation authority of the Chairman of the District People's Committee as assigned.

2. Organize the implementation of legal documents, planning and plans after approval; information, propaganda, dissemination, and legal education in fields within the scope of assigned state country management; monitor law enforcement.

3. Field culture, family, fitness, sports, tourism, advertising

3.1. Guide organizations, units and people in the district to implement cultural and artistic movements; exercise and sports movements; build a civilized lifestyle in weddings, funerals, and festivals; building the movement "All people unite to build cultural life"; Build and guide the awarding of titles to families, villages, hamlets, cultural streets, cultural units, and communes that meet agricultural cultural standards. new village; urban civilized city; Building and implementing village conventions and conventions; protect and promote the values ​​of historical-cultural relics, scenic spots and intangible cultural heritage; manage, protect, embellish, exploit, properly use and promote the value of tourism resources, tourism environment, tourist areas and tourist attractions in the area district.

3.2. Advise and assist the District People's Committee in state management of festivals, karaoke service business, providing dance hall services and performing arts activities in the district according to the provisions of law.

3.3. Receive and provide written responses to notices of establishment, merger, consolidation, division, separation, dissolution, termination of library operations of commune libraries, libraries of preschool education institutions, general education institutions, vocational education institutions and other educational institutions, private libraries with serving the community based in the area according to the decentralization and authorization of the district People's Committee.

3.4. Guide and inspect the activities of public service units (Centre for Culture, Sports and Communication audio - Transmission district image); grassroots cultural and sports institutions, service establishments in the field of culture and familyfamily, fitness, sports, tourism and advertising, public entertainment spots under the management of the Department of Culture and Information in the locality district .

4. Journalism field; publishing, printing and distribution; broadcasting; electronic information; background information; foreign affairs information; Postal; telecommunication; information technology; digital transformation

4.1. Assist the District People's Committee in appraising, registering, and issuing all types of licenses and certificates in the fields of information and communication according to the provisions of law and according to the assignment and decentralization of the District People's Committee. .

4.2. Assist the District People's Committee in state management of collective economic organizations, private economic organizations, associations and non-governmental organizations operating in the area in the field of information and communications according to the provisions of law. the law.

4.3. Assist the District People's Committee in organizing the work of protecting network information safety and security in postal, telecommunications, information technology, Internet, and radio activities.

4.4. Help the District People's Committee build and organize and manage the basic information system; commune-level radio and district radio-television systems; Organize information provision and manage basic information content in the district.

4.5. Preside and coordinate with relevant agencies, units and People's Committees of communes and towns to monitor and organize the implementation of programs and projects on digital transformation, information technology application, communication Electronic translation in state agencies, businesses and people, developing electronic government, digital government, digital economy, digital society in the district according to the assignment of the District People's Committee and Chairman District People's Committee.

4.6. Organize foreign information activities in the district according to the guidance of the Department of Information and Communications.

4.7. Organize the management, inspection and guidance of communes and towns to manage postal service points, telecommunications and Internet service points, public electronic game service points, and public video game service points. photocopying in the district according to the provisions of law.

5. Assist the District People's Committee in state management of collective and private economic organizations; Guide and inspect the activities of associations and non-governmental organizations operating in the district in the fields of culture, family, physical education, sports, tourism according to the provisions of law. news, communication information advertising and,

6. Preside and coordinate with relevant agencies to inspect compliance with legal regulations in the fields of culture, family, physical education, sports, and tourism,in the district; resolve the complaint report; Prevent and combat corruption and waste according to the provisions of law and assignments of the District People's Committee. information and communication advertising and

7. Professional guidance in the fields of culture, family, fitness, sports, tourism, advertising and< information and communication field for professional positions under the People's Committee of communes and towns.

8. Organize the application of scientific and technological advances; Build an information and storage system to serve state management and professional expertise of the district's Department of Culture and Information.

9Carry out information, statistics, and periodic and extraordinary reports on the situation of cultural, family, physical education, sports, and tourism activities, advertising;about information and communication according to regulations of the District People's Committee, ofDepartment of Culture, Sports and Tourism province a> Provincial Information and Communications.Department of and

10. Manage organizational structure, job positions, civil servant payroll, civil servant rank structure, implement salary regimes, policies, remuneration, rewards, discipline, training and fostering professional expertise for civil servants under the scope of management according to the provisions of law and assignments of the District People's Committee.

11Financial management and responsibility; Assets are assigned according to the provisions of law and assignments of the District People's Committee.

12. Perform other tasks assigned by the District People's Committee, Chairman of the District People's Committee and according to the provisions of law.

Chapter II

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND STAFFING

          Article 3. Organizational structure and staffing

          1. The Department of Culture and Information of Song Hinh district has a Head of Department, Deputy Head of Department and civil servants to perform professional work.

          1.1. The Head of the District Culture and Information Department is responsible before the District People's Committee, the Chairman of the District People's Committee and before the law for performing assigned functions, tasks and powers.

          1.2. The Deputy Head of the District Culture and Information Department is the person who assists the Head of the Department and is responsible before the Head of the Department and before the law for the tasks assigned by the Head of the Department.

          1.3. The appointment, transfer, rotation, reward, discipline, dismissal, resignation, retirement and implementation of other regimes and policies with the Head and Deputy Head of the District Culture and Information Department are decided by the Department of Culture and Information. The Chairman of the District People's Committee decides and according to the provisions of law.

          2. The work arrangement for professional civil servants of the District Department of Culture and Information is based on the job position, standards, and ensures the quality and capacity requirements of civil servants.

Article 4. Staffing

          The civil servant payroll of the District Culture and Information Department is decided by the Chairman of the District People's Committee among the total civil servant payroll of the district assigned annually by the Provincial People's Committee on the basis of the job position project and the basis civil servant rank structure has been approved by competent authorities.

Chapter III

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

          Article 5. Responsibility for implementation

          1. Based on the assigned payroll, the Head of the District Culture and Information Department is responsible for arranging civil servants in accordance with job positions, rank structure, and title standards according to regulations.

          2. During the implementation of this Regulation, if there is any content that needs to be amended or supplemented with functions, powers and organizational structure, the District Culture and Information Department shall coordinate with the District Department of Home Affairs to propose and submit it to the District People's Committee. consider, decide./.

 

Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Cây danh mục
Cây danh mục
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang thành phần
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 74
Hôm qua : 519
Tháng 07 : 16.269
Năm 2024 : 121.591