• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Nông Dân xã Sông Hinh “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”

Xã Sông Hinh có 715 hộ, với số khẩu 2.517 nhân khẩu, số hộ người đồng bào dân tộc là 343 hộ với 1.458 khẩu (chiếm 49,79% tổng số hộ trên toàn xã), tham gia sinh hoạt hội là: 356 hộ, nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, nông dân cơ bản ổn định, tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn.

Trong nhiệm kỳ (2018-2023), dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Huyện Hội, cán bộ, hội viên nông dân xã Sông Hinh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết cấp Hội đề ra, tạo sự đồng thuận thống nhất giữa Đảng với Nhà nước và nhân dân. Về trồng trọt, thường xuyên phối hợp với các ban ngành tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề nhằm tạo điều kiện để người nông dân áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; vận động nông dân xuống giống đúng thời vụ và chăm sóc tốt các loại cây trồng trên địa bàn xã, tổng diện tích gieo trồng duy trì hằng năm khoảng 1.285,85ha/năm; lúa nước 02 vụ/năm xuống giống 222ha, năng xuất bình quân đạt 6tấn/ha; Sắn 650ha; diện tích cây Cao su là 329,85ha, trong đó: diện tích hiện tại cho khai thác mủ là 285ha; Tiêu 5ha và các loại cây trồng khác là 79 ha. Về chăn nuôi,  tập trung phân bổ các  nguồn vốn để đầu tư vào việc chăn nuôi bò, phát triển chăn nuôi heo, gà tạo điều kiện có nguồn thu nhập ổn định đời sống gia đình. Hằng năm vận động nông dân thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại địa phương. Thực hiện tốt công tác phun thuốc tiêu độc khử trùng, công tác tổ chức tiêm phòng LMLM và Viêm da nổi cục ở đàn trâu, bò đã được triển khai thực hiện tốt, tỷ lệ tiêm phòng hằng năm đạt chỉ tiêu huyện giao, duy trì tổng đàn đàn trâu, bò 1.050 con/năm, tỷ lệ bò lai chiếm trên 64,27% tổng đàn, đạt 160% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; gia súc khác khoảng 899 con và tổng đàn gia cầm khoảng 10.000 con/năm. Về lâm nghiệp, thực hiện chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc và chương trình trồng rừng của Chính Phủ, các dự án đầu tư cho nông dân trồng cây phủ xanh đất trống đồi, núi trọc đã mang lại hiệu quả.

Hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân nhìn chung đổi mới cả nội dung và phương thức tổ chức sinh hoạt, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội và hội viên ngày được quan tâm, đúng theo tinh thần Nghị quyết số 06- NQ/HNDTW, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về  nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đến nay toàn xã đã có 5/5 chi hội đi vào hoạt động ổn định. Kết quả 100% Chi hội xếp loại tốt hằng năm. Trong nhiệm kỳ (2018-2023), đã kết nạp mới được 105 hội viên, đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu (Nghị quyết đề ra là từ 100 - 120 hội viên); phong trào Nông dân thi đua SXKDG đã từng bước đi vào chiều sâu đến từng hộ nông dân, hội viên nông dân áp dụng khoa học - kỹ thuật trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Những gương nông dân tiêu biểu, những mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong lĩnh vực thay đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi và đầu tư kinh doanh, nhiều hộ đã mạnh dạn đi đầu trong việc đầu tư vào các lĩnh vực như: hộ gia đình ông Trần Văn Tuấn, hộ Lê Văn Dũng ở thôn Hòa Sơn, hộ Ông Nguyễn Văn Lộc, hộ Quảng Minh Ngọc ở thôn Bình Yên...

 

 

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ (2018-2023) công tác Hội và phong trào nông dân đã có nhiều chuyển biến,  đã bám sát chương trình, nội dung cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội khóa VIII Hội Nông dân xã đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; Xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đại diện lợi ích chính đáng cho giai cấp nông dân, làm nồng cốt trong các phong trào hành động cách mạng ở nông thôn, phong trào SXKD giỏi ngày càng được phát triển rộng khắp. Đời sống nông dân, nông thôn nhiều mặt được cải thiện, đội ngũ cán bộ Hội có bước trưởng thành, có kinh nghiệm hơn trong công tác, nội dung hoạt động của Hội từng bước được đổi mới, có hiệu quả. Tuy nhiên, việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tình hình nông nghiệp, nông dân, dư luận xã hội ở một số thôn, buôn còn bị động, chưa chặt chẽ trong việc thông tin, kết nối các vấn đề mới phát sinh để đề xuất các cấp, các ngành có liên quan giải quyết kịp thời. Công tác tuyên truyền, vận động, phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân từ nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế; công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ dịch vụ cho nông dân hiệu quả chưa cao. Công tác tham mưu, báo cáo đề xuất với cấp ủy Đảng, UBND, Ủy ban Mặt trận xã đôi lúc chưa kịp thời, sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đôi lúc chưa nhịp nhàng, đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Nhiệm kỳ (2023-2028), Đại hội dự kiến đưa ra 14 chỉ tiêu để thảo luận và quyết nghị thực hiện: (1)- 100% hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến, học tập các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nắm bắt thông tin phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của Hội viên, nông dân. (2)- Phấn đấu kết nạp hội viên mới từ 80 – 100 hội viên đến năm 2028. (3)- Phấn đấu 5/5 Chi Hội có Quỹ và thực hiện đạt chỉ tiêu Huyện Hội giao hằng năm. (4)- Hàng năm có 100% cán bộ Hội chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội hoặc được cập nhật kiến thức mới. (5)- Hàng năm có 100% cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội. (6)- Hàng năm tăng từ 10% trở lên hộ nông dân đạt SXKDG các cấp. (7)- Toàn xã phấn đấu xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân 5 triệu đồng/năm. (8)- Phấn đấu thực hiện đạt 100% chỉ tiêu trên giao hằng năm về xây dựng được Hợp tác xã hoặc Tổ hợp tác. (9)- Phấn đấu thực hiện đạt 100% chỉ tiêu trên giao hằng năm về xây dựng mới được mô hình tự quản về ANTT. (10)- Hàng năm tăng từ 10% trở lên hộ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo ATVSTP. (11)- Phấn đấu thực hiện đạt 100% chỉ tiêu trên giao hằng năm về xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. (12)- Vận động 100% hội viên nông dân tham gia tham gia BHYT hằng năm. 13)- Hằng năm tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia và thành lập Chi, tổ Hội nghề nghiệp đạt chỉ tiêu trên giao. (14)- Phấn đấu thực hiện đạt 100% chỉ tiêu trên giao hằng năm mỗi xã xây dựng địa chỉ “Hỗ trợ nông dân vượt khó, thoát nghèo.

Như vậy, giai đoạn (2023-2028) là giai đoạn Ban Chấp hành Hội Nông dân xã cần tập trung lãnh đạo, thực hiện được ý chí, khát vọng, đổi mới, sáng tạo, hội nhập, quyết tâm vượt khó vươn lên. Tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện các nguồn lực hiện có để phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nông dân trong xã. Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

                                                                                   Nhất Hữu

                                                                           (Hội Nông dân huyện)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 170
Hôm qua : 254
Tháng 04 : 9.803
Năm 2024 : 59.762