• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến đánh giá thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Sáng qua ngày 12/6, Huyện ủy Sông Hinh tổ chức điểm cầu trực tuyến dự Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bồ Chính trị (Khóa XII) “về đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Tham dự điểm cầu Sông Hinh có đồng Chí Lơ Mô Tu, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Chí Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ban thường vụ, Huyện ủy viên; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các báo cáo viên Huyện ủy, lãnh đạo các ban đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Buồi hưỡng chính trị huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể, và bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Hội nghị nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Theo đó, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được được các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện sát sao, nghiêm túc, hiệu quả. Việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW thông qua sinh hoạt chuyên đề toàn khóa và hằng năm có tác động, hiệu quả trong chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Cùng với đó, việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, những vấn đề dư luận quan tâm được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Công tác tuyên truyền không ngừng được nghiên cứu, tìm tòi đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp, bảo đảm phong phú, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu thông tin đa dạng, nhanh chóng, kịp thời.

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo bước đi cần thiết về tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01-KL/TW đạt yêu cầu đề ra.

Điểm nổi bật đạt được là từ học tập sang làm theo Bác và nêu gương thể hiện rõ nét trong hai năm qua là công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đẩy mạnh, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, văn hóa công vụ.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” được đẩy mạnh, trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Song song đó, công tác biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác có đổi mới, có sức thuyết phục. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Về phương hướng thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn cho biết, sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu và trở thành nền tảng, động lực tinh thần của xã hội; khơi dậy khát vọng và quyết tâm của toàn Đảng, toàn xã hội “đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Theo đó, sẽ thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp. Đó là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng (khoá XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XIII, các quy định nêu gương của Đảng, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có những đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; tích cực xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Song song đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Tăng cường ứng dụng các phương tiện truyền thông hiện đạị, coi trọng các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo Bác.

Một trong những nhiệm vụ giải pháp quan trọng là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng kiến mới, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; sơ kết, tổng kết nhằm phát huy cách làm sáng tạo, hiệu quả, siết chặt kỷ cương, kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời chấn chỉnh, loại bỏ tư tưởng bàn lùi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Sau phần báo cáo, các đại biểu đã trình bày tham luận liên quan đến các nội dung thực hiên Kế luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.


Tác giả: Văn Thùy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 255
Hôm qua : 390
Tháng 05 : 17.754
Năm 2024 : 83.258