• :
  • :
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Sông Hinh "THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT" !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát triển hạ tầng thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc là nội dung cơ bản của xây dựng nền quốc phòng toàn dân, là quan điểm nhất quán của Đảng ta và luôn được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo.

Với tinh thần đó, thời gian qua, đơn vị Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sông Hinh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác phát triển mạng lới bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin kết hợp phục vụ dân sinh với phục vụ quốc phòng, an ninh và công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ”.

VNPT Sông Hinh đưa internet về buôn làng người DTTS

Nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quốc phòng - an ninh trong xây dựng khu vực phòng thủ, quyết định đến sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quá trình phát triển của huyện, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; trong đó phát triển hạ tầng mạng lưới bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin kết hợp phục vụ dân sinh với phục vụ quốc phòng, an ninh là nền tảng cơ bản. Xác định được tầm quan trọng đó, triển khai thực hiện Nghị định số 21/2019 của Chính phủ, trong những năm qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tập trung tham mưu UBND huyện phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông VNPT, Viettel nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển mạng di động 2G/3G/4G, mạng truyền số liệu chuyên dùng, tuyến cáp quang của 2 nhà mạng VNPT và Viettel đã kéo đến cấp xã, đến nay một số vùng lõm cơ bản đã được khắc phục không có sóng; tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh đạt trên 90%; tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 98,80%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%. Ngoài ra còn tham mưu UBND huyện đầu tư hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối từ trung ương đến xã và triển khai ứng dụng họp trực tuyến Microsoft Teams hỗ trợ họp tuyến đảm bảo kết nối từ trung ương đến cấp xã, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19; thuê đường truyền số liệu chuyên dùng và đầu tư trang thiết bị máy, móc, thiết bị phục vụ cán bộ, công chức, vên chức làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025; tổ chức thành công Ngày hội chuyển đổi số năm 2024. Lĩnh vực bưu chính 10/10 xã đều có Điểm bưu điện văn hóa xã, trong đó có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bên cạnh đó tạo điều kiện để 04 các doanh nghiệp phát triển hệ thống chuyển phát nhanh. Công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng được chú trọng, đến nay hệ thống hội nghị trực tuyến và Cổng thông tin điện tử huyện đã được phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin. Bên cạnh đó Phòng Văn hóa và Thông tin tin phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển hệ thống bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện, nhân lực và xây dựng phương án dự phòng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân doanh nghiệp và bảo đảm thông tin liên lạc cho lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy trong hoạt động phòng thủ và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Cùng với đó, đơn vị xác định công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; trực tiếp góp phần hun đúc lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, cùng với phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông; bám sát hưởng dẫn của Sở TT&TT, định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện tổ chức quán triệt và ban hành văn bản triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng định hướng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phản ánh đầy đủ hoạt động của LLVT địa phương. Thường xuyên hướng dẫn Trung tâm VHTT - TTTH huyện, UBND các xã tổ chức phát và tiếp sóng các chương trình, chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới”; “Phổ biến pháp luật” trên sóng truyền thanh huyện/xã, tổ chức tuyên truyền trực quan bằng pa nô, khẩu hiệu, tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua các hội nghị, tập huấn…; 2 năm gần đây công tác tuyên truyền nhiệm vụ, quốc phòng được thực hiện thường xuyên, liên tục trên các nền tảng số thông qua tổ công nghệ số cộng cộng, các nhóm Zalo, fanpage, facebook, tiktok, trên cổng/trang thông tin điện tử…. Nội dung tuyên truyền tập trung giáo dục lòng yêu nước, truyền thống dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; tuyên truyền Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Biển Việt Nam, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng; tuyên truyền về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc,… thông qua tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, bồi dưỡng lòng yêu nước, chủ động đấu tranh, phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phản động, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch gây ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, của huyện qua đó góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đặt biệt là 2 đợt thực hành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 và 2023.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin và công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ cũng còn hạn chế như: Công tác bảm đảm an toàn thông tin mạng, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước chưa được quan tâm; công tác tuyên truyền giáo dục nhiệm quốc phòng, an ninh, hoạt động phòng thủ chưa thường xuyên. 
Để khắc phục những hạn chế trên và tiếp tục đẩy mạnh phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
1. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, QSĐP. Tăng cường đa dạng về hình thức và thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.
2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp chủ động phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông đầy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trên các mặt chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ về hoạt động thông tin cơ sở.
3. Đề nghị UBND huyện lãnh đạo chỉ đạo UBND các xã, thị trẩn, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng và thực hiện việc cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc tập trung cho các máy tính. Đây là nội dung quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ QP-AN và xây dựng khu vực phòng thủ./.

Tác giả: Nguyễn Như Đông
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 173
Hôm qua : 380
Tháng 06 : 7.627
Năm 2024 : 99.028